Άσκηση Δημόσιας Διαβούλευσης: Προσχέδιο Σχεδίου Δράσης Μεταναστευτικής Διαδρομής για τη Διατήρηση των Πληθυσμών Ασπροπάρη των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ασίας (EVFAP)

24.01.2017
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • Νεα
  • Άσκηση Δημόσιας Διαβούλευσης: Προσχέδιο Σχεδίου Δράσης Μεταναστευτικής Διαδρομής για τη Διατήρηση των Πληθυσμών Ασπροπάρη των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ασίας (EVFAP)

Η Συντονιστική Μονάδα του Raptors MoU, σε συνεργασία με το Πρόγραμμα LIFE+ «Η Επιστροφή του Ασπροπάρη», ξεκίνησε Δημόσια Διαβούλευση διάρκειας ενός μήνα για το προσχέδιο του Σχεδίου Δράσης Μεταναστευτικής Διαδρομής για τη Διατήρηση των Πληθυσμών Ασπροπάρη των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ασίας (EVFAP).

Το προσχέδιο του EVFAP δημιουργήθηκε με βάση συμπληρωμένα ερωτηματολόγια από Χώρες Εξάπλωσης του είδους, μαζί με την πολύ εποικοδομητική συνεισφορά από 70 άμεσα εμπλεκόμενους που συμμετείχαν στη Συνάντηση Εργασίας Σχεδιασμού του EVFAP που έλαβε χώρα στη Σόφια της Βουλγαρίας το 2015. Εκδόθηκε σε τρεις γλώσσες – Αγγλικά, Γαλλικά και Ρώσικα. Η Διαβούλευση θα λήξει στις 20 Φεβρουαρίου 2017.

Από την αρχή, οι πρωτεργάτες της προετοιμασίας του EVFAP υιοθέτησαν μια πολύ συνεργατική και ανοιχτή προσέγγιση επικοινωνώντας με κυβερνητικούς αξιωματούχους, περιβαλλοντικές οργανώσεις, ειδικούς και άλλους άμεσα εμπλεκόμενους σε όλες τις Χώρες Εξάπλωσης εντός της γεωγραφικής έκτασης του σχεδίου, η οποία περιλαμβάνει τα Βαλκάνια, την Κεντρική Ασία, τον Καύκασο, τη Μέση Ανατολή και την Κεντρική και Ανατολική Αφρική. Σκοπός της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι η περαιτέρω επικοινωνία για τη βελτίωση της ποιότητας του περιεχομένου και των συμπερασμάτων πο περιέχονται στο EVFAP.

Εκτός της κυκλοφορίας στο διαδίκτυο σε τρεις γλώσσες, η Συντονιστική Μονάδα κυκλοφόρησε email καλώντας πάνω από 1.000 σχετικές επαφές για σχόλια. Οι κύριες ομάδες-στόχοι περιλαμβάνουν: εθνικές κυβερνητικές αρχές (π.χ. Υπουργεία Περιβάλλοντος, Δασικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Άγριας Ζωής κλπ), εταιρείες του ιδιωτικού τομέα (π.χ. εταιρείες ηλεκτρισμού και κοινής ωφέλειας, κατασκευαστικές εταιρείες κλπ), περιβαλλοντικές οργανώσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα, συμβούλους, ορνιθολόγους και οποιονδήποτε ιδιώτη που ενδιαφέρεται για τη διατήρηση του Ασπροπάρη.

Όλα τα σχόλια θα ελεγχθούν και, όπου αυτό είναι εφικτό, θα ενσωματωθούν στην τελική έκδοση του EVFAP το οποίο πρόκειται να ολοκληρωθεί στα τέλη Μαρτίου του 2017. Το EVFAP θα αποτελέσει σημαντικό στοιχείο του Σχεδίου Δράσης Πολλαπλών Ειδών για τη Διατήρηση των Γυπών της Αφρικής και της Ευρασίας (Vulture MsAP), το οποίο ετοιμάζεται για παρουσίαση στη 12ο Συνάντηση της Διάσκεψης των Μερών (COP12) στο Συνέδριο για τα Μεταναστευτικά Είδη (CMS), που θα λάβει χώρα στη Μανίλα των Φιλιππίνων τον Οκτώβριο του 2017.

Συνοπτική επισκόπηση του EVFAP

Ο Ασπροπάρης (Neophron percnopterus) αναγνωρίζεται ως παγκοσμίως «Κινδυνεύον» είδος από τη IUCN εξαιτίας της ραγδαίας μείωσης του πληθυσμού του σε όλο το εύρος της εξάπλωσής του, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, την Αφρική και την Ινδία. Ο συνολικός Ευρωπαϊκός πληθυσμός έχει μειωθεί κατά 50% τα τελευταία 50 χρόνια, ενώ ο Βαλκανικός πληθυσμός έχει μειωθεί κατά 80% τα τελευταία 30 χρόνια και κινδυνεύει άμεσα με εξαφάνιση.

Οι Ασπροπάρηδες των Βαλκανίων είναι μεταναστευτικά πουλιά μεγάλων αποστάσεων και διαχειμάζουν στη ζώνη του Σάχελ στην Αφρική. Αυτά τα ετήσια ταξίδια επιστροφής μπορεί να είναι επικίνδυνα και υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι κατά μήκος της μεταναστευτικής διαδρομής υπάρχει υψηλή θνησιμότητα. Το 2015, σε μια προσπάθεια να σταματήσει αυτή η σοβαρή μείωση του πληθυσμού, το Πρόγραμμα LIFE+ της ΕΕ «Η Επιστροφή του Ασπροπάρη», σε συνεργασία με τη Συντονιστική Μονάδα του CMS Raptors MoU, ξεκίνησε τη δημιουργία του Σχεδίου Δράσης Μεταναστευτικής Διαδρομής (EVFAP). Λαμβάνοντας υπόψη τη μερική επικάλυψη των μεταναστευτικών διαδρομών, των τεράστιων κενών γνώσης και την έντονη ανάγκη για δράσεις διατήρησης για την αντιμετώπιση της μείωσης ορισμένων εκ των γειτονικών πληθυσμών, το EVFAP περιλαμβάνει πληθυσμούς που αναπαράγονται στα Βαλκάνια, την Κεντρική Ασία και τον Καύκασο και οι οποίοι μεταναστεύουν μέσω της Μέσης Ανατολής και διαχειμάζουν στην Κεντρική και Ανατολική Αφρική.

Ο συνολικός μακροπρόθεσμος στόχος του EVFAP είναι η βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης του Ασπροπάρη κατά μήκος της μεταναστευτικής του διαδρομής, αρχικά σκοπεύοντας στην αλλαγή του σε «Τρωτό» στον Κόκκινο κατάλογο απειλούμενων ειδών της IUCN, επιτυγχάνοντας τελικά ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης σε όλο το εύρος της εξάπλωσής του. Πιο συγκεκριμένοι στόχοι είναι η διατήρηση του τρέχοντος πληθυσμού σε περιοχές με σταθερούς αριθμούς αναπαραγόμενων ζευγαριών και η αναστροφή της αρνητικής τάσης στις περιοχές του FAP όπου έχουν αναφερθεί μεγάλες μειώσεις τα τελευταία χρόνια.

Τον Ιούλιο του 2015, διεξάχθηκε Συνάντηση Εργασίας για Σχεδιασμό Δράσεων στη Σόφια της Βουλγαρίας. Παραβρέθηκαν πάνω από 70 ερευνητές, περιβαλλοντολόγοι και εκπρόσωποι από υπηρεσίες 33 Χωρών Εξάπλωσης. Συγκεντρώθηκαν λεπτομερείς πληροφορίες για την εξάπλωση στην περιοχή, το καθεστώς και τις πληθυσμιακές τάσεις των Ασπροπάρηδων μέσω Ερωτηματολογίου που διανεμήθηκε πριν την έναρξη της συνάντησης εργασίας.

Νωρίτερα το 2015, η Συντονιστική Μονάδα του Raptors MoU παρήγγειλε ‘Ανάλυση Υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης Είδους της ΕΕ για τον Ασπροπάρη (Neophron percnopterus)’. Ο τελικός στόχος ήταν η καλύτερη κατανόηση των επιτυχιών, προκλήσεων και μαθημάτων που αποκομίσθηκαν από το Σχέδιο Δράσης Είδους της ΕΕ που υιοθετήθηκε το 2008, για να ενσωματωθούν οι πληροφορίες αυτές στο EVFAP. Ο εργολήπτης, το Vulture Conservation Foundation, παρουσίασε τα αποτελέσματα της ανάλυσης στη συνάντηση εργασίας του EVFAP στη Σόφια.

Οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν ως κύριες απειλές κατά μήκος της μεταναστευτικής διαδρομής τα ακόλουθα: δηλητηρίαση, κυρίως μέσω οργανικών δολωμάτων αναμειγμένων με τοξικά χημικά που στοχεύουν σαρκοφάγα θηλαστικά, ηλεκτροπληξία και συγκρούσεις σε υποδομές ηλεκτρισμού και η άμεση καταδίωξη. Οι αιτίες πίσω από τις απειλές αυτές παρουσιάζονται στο EVFAP, μαζί με μια σειρά δράσεων διατήρησης για την αντιμετώπισή τους. Αναγνωρίστηκαν επιπρόσθετες ανάγκες όπως: η μακροχρόνια έρευνα και παρακολούθηση, η ανάδειξη προστατευόμενων περιοχών, η ενδυνάμωση των δομών, η βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, ο βελτιωμένος συντονισμός των πρωτοβουλιών των ΜΚΟ, οι συμπράξεις με τη βιομηχανία (στους τομείς π.χ. της ενέργειας και της γεωργίας) και η βελτίωση της ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας.

Προβλέπεται ότι το EVFAP θα υλοποιηθεί σε μια περίοδο 10 ετών και θα γίνει επίμηση αξιολόγηση μετά από πέντε χρόνια. Προτείνεται η δημιουργία Ομάδας Εργασίας για το EVFAP για την προώθηση και υποστήριξη της υλοποίησης του Σχεδίου εντός κάθε μίας εκ των Χωρών Εξάπλωσης.

Οι αναγνώστες μπορούν να στείλουν τα σχόλιά τους στο EVFAP μέσω email στον: κ. Stoyan Nikolov (stoyan.nikolov@bspb.org), με αντίγραφο στη Συντονιστική Μονάδα (cmsoffice.ae@cms.int).  Η τελευταία μέρα αποστολής είναι η 20η  Φεβρουαρίου 2017.


Για οποιαδήποτε ερώτηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Stoyan Nikolov (BSPB/BirdLife Bulgaria) μέσω e-mail ή τηλεφώνου: +359 878 599 372 (στα Αγγλικά, Γαλλικά ή Ρώσικα).

Σχετικά έγγραφα:

Προσχέδιο EVFAP – Αγγλικά
Προσχέδιο EVFAP – Γαλλικά
Προσχέδιο EVFAP – Ρώσικα
Αναφορά Συνάντησης Εργασίας EVFAP (Ιούλιος 2015) – Αγγλικά
Αναφορά Συνάντησης Εργασίας EVFAP (Ιούλιος 2015) – Γαλλικά
Αναφορά Συνάντησης Εργασίας EVFAP (Ιούλιος 2015) – Ρώσικα

Πίσω
Λύσαμε τους γρίφους για τον «κρυμμένο» ασπροπάρη

Λύσαμε τους γρίφους για τον «κρυμμένο» ασπροπάρη

Μια γέφυρα ενώνει ιστορία και φύση

Μια γέφυρα ενώνει ιστορία και φύση