Язовир Ивайловград

Защитена зона „Язовир Ивайловград” (BG0002106)

ivailovgrad
Снимка: Волен Аркумарев

Местоположение
Защитена зона (ЗЗ) „Язовир Ивайловград“ се намира в Югоизточна България, по-точно в Източните Родопи и включва част от едноименния язовир, по поречието на река Арда с околните планински склонове.

Ivaylovgrad map 
Ландшафт и биоразнообразие
Язовир Ивайловград е разположен в тясната долина на река Арда. По-голямата част от територията е покрита от широколистни гори, храсти и тревни съобщества като на места има отделни скални формации. Обработваемите земи са разположени около язовира. Тук се срещат голям стрелец, кримски гущер, авлига, голям маслинов присмехулник, дива свиня, дива котка, белка и др. В района на язовир Ивайловград са установени 163 вида птици, от които 42 са включени в Червената книга на България, а 73 са от европейско природозащитно значение.  
Значимост
Зоната е важна поради европейското си значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни като египетски лешояд, морски и малък орел, черен щъркел, малък нирец и др.
Поминък
Земеделие и животновъдство.
Заплахи
Заплаха представляват горските пожари, незаконните сечи, бракониерството, използването на отрови, необезопасените електропроводи, безпокойството от екстремни спортове и инвестиционни предложения застрашават биоразнообразието на района. Обезлюдяването е причина за намаляване броя на отглежданите животни и позволява обрастване на пасищата.
Природозащитен статус
Мястото включва две природни забележителности, обявени за опазване на редки растителни видове, които обхващат само 0.05% от територията му. През 2005 година територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.


< Назад

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди


Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя

Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя


Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани

Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани