Студен кладенец

Защитена зона „Студен кладенец” (BG0002013)

st kladenec
Снимка: Димитър Градинаров

Местоположение
Защитена зона (ЗЗ) „Студен кладенец“ се намира в Южна България (Източните Родопи) и включва  част от едноименния язовир, създаден в скално дефиле с отвесни скали и стръмни брегове на река Арда.

Studen kladenec map
Ландшафт и биоразнообразие
Склонове около язовира са покрити с широколистни смесени гори от дъб и габър,   храсталаци драка, смин , червена хвойна  и различни тревни формации.  Немалка част от територията на мястото е заета от скални комплекси. Тук се срещат змиегущер, смок мишкар, шипобедрена и шипоопашата костенурки, испанско каменарче, малко черноглаво коприварче, черен щъркел,  вълк, белка, дива свиня, елен лопатар и др. 
На територията на Студен кладенец са установени 219 вида птици, от които 59 са включени в Червената книга на България, а  103 са от европейско природозащитно значение. 

st kladenec
Снимка: Rollin Verlinde

Значимост
Студен кладенец е от световно значение като представителен район за средиземноморския биом и е една от най-важните зони за опазването на черния, белоглавия и египетски лешояди, совоок дъждосвирец и бухал.
Поминък
Основния поминък на хората е традиционното (екстензивно) животновъдство  и земеделие, горско стопански дейности.
Заплахи
Както повечето южни и по-сухи зони заплаха представляват горските пожари. Обезлюдяването намаля броя на отглежданите животни и позволява обрасване на пасищата.  Незаконните сечи, бракониерството, използването на отрови, необезопасените електропроводи, безпокойството от екстремни спортове и инвестиционни предложения застрашават биоразнообразието на района.
Природозащитен статус
До сега 14% от територията на Студен Кладенец е поставена под законова защита като резерват и три защитени местности. Резерват “Вълчи Дол” е обявен за опазване на колонията белоглави лешояди, както и на други редки и застрашени видове птици, характерни за Източните Родопи. През 1989 г. територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.


< Назад

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди


Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя

Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя


Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани

Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани