Сакар

Защитена зона „Сакар” (BG0002021)

Сакар_1Местоположение
Защитената зона „Сакар” се намира в югоизточната част на България и представлява нископланински район със заоблени хълмове и отворени долини в общините Свиленград и Тополовград.

Sskar map

Ландшафт и биоразнообразие
Характерните местообитания за нея са сухолюбиви тревни съобщества, храсталаци от драка и смесени дъбови гори. Край много от реките в Сакар все още растат стари дървета от бяла и хибридна топола - добра гнездова база за грабливите птици. Зоната има голямо видово разнообразие. Тук се срещат балканска чесновница, змиегущер, вдлъбнаточел смок, горски сънливец, благороден елен, див заек, лалугер, чакал и др. От застрашените в световен мащаб видове могат да се видят шипобедрена, шипоопашата костенурка и пъстър пор.
Птичото разнообразие е още по-голямо - 221 вида птици, от които 59 са включени в Червената книга на България, а 96 са от европейско природозащитно значение.
Значимост
Сакар е от изключителна важност за опазването на грабливите птици в страната, особено за някои видове като царския орел, белоопашатия мишелов, малък креслив орел, малкия орел и черната каня. В миналото зоната е предоставяла благоприятни условия за развитието популацията на египетския лешояд. В момента вида отсъства от зоната.

Sakar_2

Поминък
Районът се използва от местните хора екстензивно (по традиционен и щадящ природата начин, с минимална употреба на химикали, тежки машини и прекомерно експлоатиране на почвата) основно за животновъдство и в по-малка степен за земеделие и горскостопански дейности.
Заплахи
Проблеми водещи до загуба на биоразнообразие са разораването и изоставянето на пасищата, пожари в сухите пасища, ливади или в места с изкуствено залесени иглолистни дървесни видове, бракониерството, изграждането на ветроенергийни и соларни паркове на места с висока природозащитна стойност.
Природозащитен статус
Около 0,1 % от територията на Сакар е защитена по Закона за Защитените Територии (ЗЗТ). На територията има седем природни забележителности, обявени за опазване на ландшафти, скални образувания или редки растителни видове. През 1997 г. територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.


< Назад

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди


Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя

Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя


Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани

Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани