Планините Цена и Пиново

Планините Цена и Пиново
Национално име: Ori Tzena kai Pinovo
 
Местоположение
Планините Цена и Пиново са разположени в централната част на планинската верига Аридеа, на границата с Бившата югославска република Македония. Областта включва низиннaта област в полите на планина Пиново и платото между Нотиа – Периклия – Лагадия, хълмистата зона между тях, както и планините Цена и Пиново от пролома Пефкото на запад, до река Липаро на изток в долината Периклия.
 
Ландшафт и биоразнообразие
Това е една от най-интересните по отношение на орнитоложката си ценност област в Гърция. Покрита е с обширни широколистни гори (дъб и бук), алпийски и субалпийски пасища и на по-ниска надморска височина - обширни обработваеми земи (детелина и зърнени култури), разделени от живи плетове, напоителни канали и потоци. В нископланинската зона преобладават мозаично разположените пасища, области със средиземноморска храстова растителност, гори, както и обширни области с културни насаждения, които вероятно представляват най-значителната хранителна зона за много грабливи птици. Широките проломи на планинските вериги и разпръснатите скални разкрития около цялата територия са от изключително значение за грабливите птици.

Значение
Това е важно място за гнездене и хранене за грабливите птици и видовете, свързани с горски и открити високопланински местообитания. Среща се и значителна популация от Gyps fulvus (не гнездящи). Сред важните за региона видове са и Bonasa bonasia, Falco biarmicus, Falco cherrug, Neophron percnopterus, Aquila heliaca, Aquila pomarina, Aquila chrysaetos, Hieraaetus fasciatus, Hieraaetus pennatus, Coracias garrulus.

Поминък
Основните човешки дейности са земеделие, животновъдство и горско стопанство.

Заплахи
Основните заплахи, които се наблюдават в областта, са изоставянето на традиционната употреба на земята, зaлесяването на изоставените обработваеми земи и пасища с плантации от черна акация (Robinia pseudoacacia), незаконната употреба на отровни примамки, бракониерство, интензивната експлоатация на горите и изграждането на малки хидроелектрически станции в Пефкото, Етохори и долината Фустани, както и проектите за строеж на паркове от вятърни електрогенератори.

Conservation status
•    SPA and SCI: GR1240002 Ori Tzena (12,577 ha, 68 %), GR1240001 Koryfes Orous Vora (40,435 ha, 10 %)
•    SCI: GR1240003 Oros Paiko (35,252 ha, 2.3 %)
•    WR: Tzena - Pinovo Dimou Exaplatanou (11,814 ha, 65 %)


< Назад

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди


Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя

Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя


Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани

Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани