Планина Тимфи

Планина Тимфи
Национално име: Oros Tymfi (Gkamila)
 
Местоположение
Тимфи е една от най-големите и най-високи планини в Гърция, включваща значителна част от планинската верига северен Пинд. Районът се пресича от реките Аоос и Видоматис и включва Национален парк Викос-Ааос.

Ландшафт и биоразнообразие
Това е една от най-незасегнатите и богати с биоразнообразието си области в Гърция. Покрит e  с широколистни, иглолистни и смесени гори, храстови формации, обширни субалпийски тревни площи в областите с по-висока надморска височина, високопланински езера, стръмни върхове и скали. Районът се пресича от някои от най-големите и най-дълбоки проломи на континента (Викос и Ааос). Видовото разнообразие, наличието на много ендемични растения, както и високата естественост и мозаичност на екосистемите, нарежда областта сред най-важните в Европа за биологичното разнообразие.

Значение
Важна зона за размножаващи се грабливи птици и видове, свързвани с алпийски и горски местообитания. Гнездящите птици включват четири от десетте вида в Европа, които са ограничени в Евразийския високо-планински (алпийски) биом. В миналото Gypaetus barbatus и Gyps fulvus са се размножавали в местността, докато Neophron percnopterus все още гнезди тук.

Поминък
В продължение на векове човешката дейност е спомогнала за формирането на тези ценни местообитания. Тя включва горско стопанство, животновъдство и екстензивно земеделие в нископланинската зона. През последните години Тимфи се е превърнала в една от най-популярните дестинации за планински и еко-туризъм в Гърция.

Заплахи
Основните заплахи включват изоставянето на традиционната употреба на земята, каквото е екстензивно животновъдство, дребното земеделие , както и горските пожари. Дейностите свързани с първичния сектор постепенно се изместват от сектора на услугите и в момента местната икономика разчита на туризма и свързаните с него дейности.  В резултат на това пътната мрежа непрекъснато се подобрява и разширява, което от своя страна води до раздробяване и постепенен упадък на местообитанията на ключовите за областта видове, до увеличаване на антропогенния натиск и незаконния лов. Значителен проблем за лешоядите е незаконната употреба на отровни примамки, както и намаляването на възможностите за намиране на храна, особено вследствие на затварянето на бунищата и по-стрикните закони, свързани с изоставянето в околността на животински трупове и останки от кланниците.

Природозащитен статус
•    SPA: GR2130009 Oros Tymfi (Gkamila) (27,416 ha, 51 %)
•    SPA and SCI: GR2130002 Koryfes Orous Smolika (19,976 ha, 37 %),
•    SCI: GR2130001 Ethnikos Drymos Vikou - Aoou (12,794 ha, 24 %), GR2130004 Kentriko Tmima Zagoriou (33,115 ha, 4.9 %), GR1310001 Vasilitsa (8,013 ha, 0.1 %),
•    NP: Northern Pindos (194,646 ha, 96 %)
•    NFP: Vikos - Aoos (12,833 ha 24 %)
•    WR: Iliochoriou - Vrysochoriou Dimou Tymfis (4,479 ha, 8 %), Charadra Aoou (Konitsas - Eleftherou - Papigkou) (3,523 ha, 7 %), Valia Kyrna (Samarinas) (1,710 ha, 3 %), Papigko (1,059 ha, 2 %), Pades (2,076 ha, 4 %)


< Назад

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди


Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя

Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя


Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани

Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани