Билото на планина Козяка

Билото на планина Козяка
Национално име: Korufes orous Koziaka
 
Местоположение
Връх Керкетио (Козякас), се намира на източния край на централна Пинд планина, простираща се от Калампака до град Пили извън Трикала.

Ландшафт и биоразнообразие
Планинската верига е скалиста, с ниска и рядка растителност и е покрита с редки иглолистни гори, пасища и храстови формации.

Значение
Това е важен район за размножаважите се грабливи птици и видовете, свързани с гората. До средата на 90-те години районът е приютявал колония Gyps fulvus. Други важни видове: Falco biarmicus, Falco Peregrinus, Milvus мигранс, Neophron percnopterus, Circaetus gallicus, Aquila chrysaetos, Ciconia nigra.

Препитание
Човешките дейности включват животновъдство, селско стопанство и туризъм.
Заплахи
Основните заплахи за видовете в района включват незаконната употреба на отровни примамки, което представлява еднa сериозна опасност за лешоядите, както и пътното строителство, което в миналото е довело до напускането на колония от Gyps fulvus, както и до значителенoто намаляване на Neophron percnopterus в района. Интензивното използване на горите (голата сеч, премахването на зрели и мъртви дървета) не спомага за опазване на видовете, свързани с гората.

Conservation status
•    SPA: GR1440006 Koryfes Orous Koziaka (19,726 ha, 96 %)
•    SCI: GR1440002 Kerketio Oros (Koziakas) (50,431 ha, 98 %)
•    CHA: Koziakas (51,864 ha, 97 %)


< Назад

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди


Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя

Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя


Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани

Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани