Планините Парамитиа, проломите Каламас и Ахерондас

Планините Парамитиа, проломите Каламас и Ахерондас

Национално име: Ori Paramuthias, stena Kalama kai stena Acheronta
 
Местоплоложение
Това е дълга планинска верига, простирща се от север на юг и разположена на изток от село Парамитиа. На запад се характеризира с високи стръмни скали. Също така областта включва ждрелото, формирано от река Ахеронтас в южния край на планинската верига Парамитиа  и самата река, с относително тясна зона от двете страни на речното корито, както и ждрелото на реката Каламас.

Ландшафт и биоразнообразие
Областта на планините Парамития е покрита от храстови формации, иглолистни гори, обширни скални разкрития, планински пасища и отвесни склонове. Районът на ждрелото Ахеронтас и Каламас пoказва изключително разнообразие от местообитания. Екосистемите й включват широколистни гори и храстови формации в нископланинската зона, орни площи в низинната област, както и мочурливи райони с питейна вода, блата със слабо солена вода, обработваеми площи и райони с храстова растителност. Районът на ждрелото Ахерондас е световноизвестна историческа забележителност, тъй като, според древните гърци, представлява входа към подземния свят.

Значение
Важен район за гнездящи, мигриращи и зимуващи водолюбиви птици и грабливи птици, както и много важна област за хищни птици. Гнездящите птици включват 8 от 21-те вида, които се срещат в Европа само по Средиземноморието. Важни видове птици, които се срещат в района: Falco naumanni, Falco Peregrinus, Neophron percnopterus, Gyps fulvus, Circaetus gallicus, Aquila chrysaetos, Hieraaetus fasciatus, Falco vespertinus, цирк macrourus.

Поминък
Основните човешки дейности са земеделие, животновъдство и отдих.

Заплахи
Както в повечето планински и нископланински региони в Гърция, хабитатите в района са застрашени от изоставянето на традиционното ползване на земята, основно екстензивното животновъдство. Последиците са залесяването на откритите пространства, хомогенизирането на естествените екосистеми и намаляване на наличието на храна за лешоядите , особено след закриването на бунищата и влизането в сила на по-строго законодателство по отношение на изоставянето на животински трупове и останки от кланниците. Други значителни заплахи са незаконната употреба на отровни примамки и незаконният лов. Друга сериозна заплаха е строителството на туристическа и рекреационна инфраструктура (основно в района на ждрелото Ахерондас).
 
Природозащитен статус
•    SPA: GR2120008 Ori Paramythias, Stena Kalama kai Stena Acheronta (11,692 ha, 50 %)
•    SCI: GR2120004 Stena Kalama (1,820 ha, 11 %)
•    WR: Paramythia - Petousi - Ag. Kyriaki (3,322 ha, 10 %), Raveni - Malounio - Pente Ekklisies (2,506 ha, 9 %)
•    SPA: GR2120008 Ori Paramythias, stena Kalama kai Stena Acheronta (11,692 ha, 47 %)
•    SCI: GR2140001 Ekvoles Acheronta (apo Glossa eos Alonaki) kai stena Acheronta (4,628 ha, 74 %), GR2140003 Paraktia thalassia zoni apo Parga eos akrotirio Agios Thomas (Preveza), Akr. Keladio - Ag. Thomas (1,529 ha, 4.9 %)
•    WR: Tourla - Moungila - Vorilla Dimon Lourou kai Fanarion (2,575 ha, 20 %), Ammoudias - Valanidorachis - Loutsas Dimou Fanariou (899 ha, 12 %)


< Назад

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди


Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя

Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя


Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани

Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани