Централни Родопи и долината на река Нестос (Места)

Централни Родопи и долината на река Нестос (Места)
Национално име: Kentriki Rodopi kai koilada Nestou
 
Местоположение
Областта включва централните части на Родопската планинска верига, със западна граница планина Фалакро, а източна – планина Кула (Ксанти). На север се простира до гръцко-българската граница, а южната й граница е долината на реката и изкуственото езеро Нестос до язовира Тисаврос.

Ландшафт и биоразнообразие
В областта се наблюдават четири растителни зони. Дъбова зона ( 300-800 м.), с преобладаваши видове Quercus frainetto, Quercus pubescens и Quercus dalechampii; зона на смесените буково – иглолистни гори (800 -1000 м), с типични видове като Fagus sylvatica, Abies borisii-regis, Pinus nigra, Salix alba, Populus tremula, Betula pendula; зона на черния бор, която е разположена  мозаично на определени територии в границите на предишните и следващите растителни зони; и най-накрая зона на иглолистните гори над 1000 м. надморска височина, с преобладаващи смесени масиви οт видовете шотлански бор, норвежки смърч и  сребриста бреза. В допълнение, на тази надморска височина има незонална растителност с мочурища, където преобладаващата растителност са мъховете и сухите тревни съобщества с Festuca spp., както и скалните разкрития, проломите и тревните съобщества в субалпийската зона. Тези обширни гори, включително и девствени букови и иглолистни гори (например необезпокояваните естествени екосистеми на непокънатите гори на Фрактос, както и горите на Цичла и Шенту), са едни от най-продуктивните в Гърция.

Значение
Mястото е от значение за животинските видове, свързани с високопланинските гори, особено за видове като Bonasa bonasia, Tetrao urogallus, Neophron percnopterus, Pernis apivorus, Aquila chrysaetos, Hieraaetus pennatus and Aegolius funereus. В района се наблюдават шест вида кълвачи.

Поминък
Човешката дейност в района включва горско стопанско, животновъдство и в последните години – екотуризъм.

Заплахи
Горите, намиращи се в региона са едни от най-продуктивните в Гърция, но също така са ценни и във връзка с биоранообразието си. В следствие на липсата на други икономически дейности, разработването на горите е особено интензивно, което води до деградацията на определени части от територията. Особено през последните пет години, изграждането а допълнителни широки горски пътища улесни достъпа на тежкотоварни машини. Това, в комбинация с липсата на стриктен надзор по отношение на сечта и извозването на трупите, често води до изнасянето на по-големи количества дървен материал от планираното, но най-вече до нарушения на екосистемите, засягайки горските птичи популации, както и популациите на големите бозайници. Язовирните стени, изградени около Нестос (Места), са превърнали реката в резервоар. Друга заплаха е изоставянето на традиционното ползване на земята, особено животновъдството, което е играло решаваща роля за формирането на тази планинска екосистема.

Conservation status
•    SPA: GR1140007 Partheno Dasos Kentrikis Rodopis (572 ha, 0.4 %)
•    SCI: GR1140003 Periochi Elatia, Pyramis Koutra (7,447 ha, 6 %), GR1140002 Rodopi (Simyda) (6,715 ha, 5 %), GR1140001 Dasos Fraktou (1,090 ha, 0.8 %), GR1120003 Oros Chaintou - Koula kai gyro koryfes (3,492 ha, 0.1 %)
•    WR: Potamou Nestou (20,371 ha, 12 %), Aetorachi Paranestiou (5,412 ha, 4 %), Partheno Dasos Sillis (Paranestiou) (5,188 ha, 4 %), Drymou Dimou Stavroupolis (8,077 ha, 1.8 %), Nevrokopi, Leivadakiou, Achladias, Mikrokleisouras, Volakos, Granitou Dimou K. Nevrokopiou (10,725 ha, 0.1 %)
•    BGR: Central Rodopi virgin forest (607 ha, 0.5 %), Paranesti virgin forest (464 ha, 0.3 %), Tsichla - Chaidou beech forest, Xanthi (15 ha, 0,01 %)


< Назад

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди


Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя

Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя


Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани

Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани