Планините Орлиакас и Тсургиакас

Планините Орлиакас и Тсургиакас
Национално име: Ori Orliakas kai Tsourgiakas
Местоположение
 
Местоположение
Ландшафт и биоразнообразие
Мястото  се характеризира със скалисти местности с вертикални склонове и проломи при водосборния басейн на река Венетикос. Растителността включва дъбови гори, смесена вечнозелена растителност и гори от черен бор (Pinus nigra). В допълнение, има изоставени обработваеми земи и пасища.

Значение
Мястото е важно за видовете, свързани с горите и пасищата. Най-важният елемент на областта е наличието на големи отвесни скали и проломи, които включват подходящи места за гнездене за важни популации на грабливи птици като Falco biarmicus, Falco Peregrinus и Neophron percnopterus.

Поминък
Човешките дейности включват, горско стопанство, рекреационен туризъм и животновъдство. Основните заплахи за орнитофауната в района са незаконното използване на отровни примамки, изоставянето на традиционното използване на земята, особено на екстензивното животновъдство, отклоняване на речните води, изграждането на водноелектрически централи, интензивното ловуване, пътното строителство, дейностите за отдих и прекомерната паша в хабитата. Създаването и поддържането на хранилки ще помогне на лешоядите, а възстановяването на дъбовите гори ще подобри местообитанията на видовете, свързани с горите. Изграждането  на язовир би било заплаха за онези видове, които са свързани с крайречните местообитания.

Conservation status
Областта е част от националния парк „ Северен Пинд“


< Назад

Нова научна статия за първия документиран случай на убит египетски лешояд заради „магически“ ритуали в Западна Африка

Нова научна статия за първия документиран случай на убит египетски лешояд заради „магически“ ритуали в Западна Африка


Екипът за oпазването на египетския лешояд се разраства!

Екипът за oпазването на египетския лешояд се разраства!


„Нова надежда за египетския лешояд“ все участие в конференцията за миграционните пътища в Брюксел

„Нова надежда за египетския лешояд“ все участие в конференцията за миграционните пътища в Брюксел