Долината Компсатос

Долина Компсатос – зона под специална защита GR1130012


Местоположение
Специалната защитена зона на долината Компсатос се намира в североизточната част на Гърция, в близост до границата с България. Тя е причислена към община Иазмос и е разположена до най-близкото голямо село. Останки от стари малки селца са открити в по-високите части на региона. Реката Кобсатос пресича долината, създавайки дълбоки и стръмни склонове.

Kompsatou map

Kompsatou

Внушителни скални образувания, наречени "Тракика Метеора" (L. Sidiropoulos )


Ландшафт и биоразнообразие
Тази дълбока долина е заобиколена от хълмове, покрити с широколистни гори (предимно стари дъбови гори), храсталаци и пасища. В някои райони на реката се наблюдават местообитания като лонгозни гори от върби и тополи или пясъчни плитчини в близост до ливади и малки полета. Много от скалните откоси са разпръснати по стръмните планински склонове, като най-впечатляващият от тях е Тракийският Метеора. Тези скални образувания са важни гнездови местообитания за грабливите птици и лешоядите, както и за черният щъркел. Стотици диви коне намират убежище в тази долина и заедно с хилядите селскостопански животни поддържат пасищата и откритите гори. В района присъства и вълкът, който от време на време нанася щети на селскостопанските животни.

Значение
Регистрирани са двадесет и осем вида от активните през деня грабливи птици, като в тази бройка се включват видове с особено значение като белоопашатият мишелов, белоглавия лешояд, скалният и царският орел, както и черният лешояд. Техните популации са малки, въпреки че има изобилие от естествени източници на храна. Все още се наблюдават две двойки египетски лешояди, но всяка година и двете не създават поколение.

Поминък
Основната човешка дейност е животновъдството. През пролетта и лятото, много овчари се съсредоточават в по-високите части на долината и склоновете са пълни с добитък. В тези пасища, дъбовете са стари и ниски дървета с характерна форма, в следствие от дългогодишното подкастряне на короните.
Интензивната упротреба на горите е другата основна дейност и на някои места дъбовата гора е заменена с иглолистни насаждения. Развиващи се дейности на еко туризма са планинското катерене и туризмът, като интересните пътеки са маркирани.

Kompsatou livelihood

Планински ливади и обширни дъбови гори (L. Sidiropoulos)

Заплахи
Незаконната употреба на отровни примамки, както от животновъдите така и от ловците, има пряко въздействие върху лешоядите, което може да доведе дори до изчезването им от района. Интензивната употреба на горите с премахването на старите и мъртвите дървета в горите, както и замяната на старите дъбови гори с иглолистни насаждения, води до унищожаване на ландшафта и на местообитанията на  хищните птици и горските видове. Прекомерната паша също допринася за унищожаването на горите и ерозирането на почвата. Потенциална заплаха са плановете за изграждане на язовир с голяма площ на река Компсатос, както и инсталирането на ветрогенератори.

Природозащитен статус
Долината Компсатос е включена в  групата на “Зони със специална защита”, в "Oбектите с обществена значимост” и в "Зони значеми за птиците”.

Kompsatou bridge


< Назад

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди


Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя

Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя


Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани

Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани