Долината Филиури

Местоположение
Районът на долина Филиури се намира в североизточната част на Гърция, близо до границата с България. Помашките села, разпределени в района принадлежат към община Ариана. Той  обхваща водосбора на река Филиури с дълбоки и стръмни долини.

Koilada Filioru map

Kolaida

Долината Филиури (WWF/B. Carcamo)

Ландшафт и биоразнообразие
Основната растителност се състои от маквиси средки масиви от дъбови гори, използвани за паша. Близо до границата с България се срещат букови гори с много стари дървета. Изобилието на скални разкрития сред  дълбоките долини представляват подходящи места за гнездене на грабливи птици като скален орел, сокол скитник и египетски лешояд. Освен по-големите села като Кексрос, Хлои, Рагадаи т.н., много малки селца, заобиколени от житни полета, прекъсват обширната гора, създавайки малки "оазиси", допринасящи за значимото биоразнообразие на района.


Значение
Това е важeн район за размножаващи се и за прелетни грабливи птици, за горските видове и  за тези, свързани с храстовите съобщества. Във видовете, които са от значение се включват скалният орел, белоглавияt лешояд, царският орел, соколът скитник и черният лешояд. Цялата област е включена в територията за набавяне на храна на черните лешояди, които пътуват от Национален парк Дадя, за да ловуват в пасищата на района. Потвърдено е, че скалните разкрития на река Фиури се изполват от черния лещояд за нощуване. Също така в района се наблюдава една активна двойка Египетски лешояд.

Поминък
Животновъдството е основната дейност на местните общности, които живеят в традиционните помашки села. Въпреки интензивната експлоатация на горите за производство на промишлена дървесина и дърва за огрев, все още има групи от стари дъбови и букови дървета, особено в пасищата по билата на хълмовете или по недостъпните склонове и потоци.

Koilada


Традиционни животнoвъдни практики (WWF /B. Carcamo)

Заплахи
Незаконната употреба на отровни примамки за контрол на лисици и вълци нанася сериозни щети върху популациите от лешояди и местните двойки на големите орли.  На места прекомерната употреба на земята за паша е довело до унищожаване на горите и до ерозия на почвата. По-голямата част от ветрогенераторите, изградени в Тракия през последното десетилетие, се намират в този район. Отрицателното въздействие на тези вятърни паркове върху лешоядите, грабливите птици и прилепите, вече е доказано въз основа на наблюдаваната смъртност.  Ако планираното изграждане на по-голям брой  ветрогенератори се осъществи, се очаква по-голям риск за оцеляването на тези видове, особено на черния лешояд и белоглавия лешояд.


Природозащитен статус
Долина Филиури е включена в  групата на “Области под специална защита”,  “Oбектите с обществена значимост” и  “Области значими за птиците”.

 


< Назад

Идентифициране на критични места от миграционния път на египетския лешояд през три континента

Идентифициране на критични места от миграционния път на египетския лешояд през три континента


Семинар, посветен на обмена на опит и добрите практики при отглеждането на затворено на египетски лешояди

Семинар, посветен на обмена на опит и добрите практики при отглеждането на затворено на египетски лешояди


Ученици в Гърция разгадаха загадката на скрития египетски лешояд

Ученици в Гърция разгадаха загадката на скрития египетски лешояд