Орейнос- Еврос –Килада- Дерейу

Зона под специална защита Орейнос- Еврос –Килада- Дерейу  (GR1110010)

Местоположение
Този област се намира в североизточната част на Гърция, в близост до българската граница. Принадлежи към община Суфли и по-голямата част от селата са традиционни помашки села. Областта обхваща водосбора на река Диаволорема, която формира дълбоки и стръмни склонове.

Oreinos mapЛандшафт и биоразнообразие
Областта е гъсто залесена и по-малко засегната от пашата. Ниските хълмове са покрити от дъбови и букови гори, като на места се наблюдава вторично залесяване с бор. В по-голямата част от областта преобладават слабо залесени райони, на места със стари дъбови дървета, използвани за традиционното екстензивно животновъдство. Реката Диаволорема пресича района, създавайки области с крайречна растителност и малки скални разкрития. В много ограждения около полетата, са останали овощни дървета, чиито плодове служат за храна на бозайниците.

Oreinos forest

Широколистни гори (WWF / G. Mercier).
Значение
Това е важна област главно за размножаващите се грабливи птици, за горските видове, за видовете свързани със земеделските земи и  храстовите формации, както и за мигриращите грабливи птици. Областта се намира в непосредствена близост до Национален парк Дадя и е често използвана от лешоядите като територия за набавяне на храна. В тези долини рядко се наблюдава кафявата мечка, за разлика от вълкът, който поддържа постоянна малка популация. Старите дъбове и скалните разкрития са подходящи за гнезда на грабливите птици. Значими видове са: скалният орел, черният лешояд, малкият креслив орел, орел змияр, малък орел и черният щъркел. В района се наблюдава една територия с египетски лешояд, но двойката не е активна.

Поминък
Основните занимания на жителите са горското стопанство и животновъдството. Дъбовата гора се използва за дърва за огрев, докато буковата и боровата гора - за индустриална дървесина. Употребата на горите е по-интензивно в дъбовите гори, тъй като търсенето на дърва за огрев е високо. В помашките села животновъдството е все още активен отрасъл, но тази дейност постепенно се изоставя.

Oreinos oak trees

Дъбовете, използвани като фуражи за кози и овце, (WWF / D. Skartsi)

Заплахи
Намаляването на добитъка застрашава  възможността за набавяне на храна за лешоядите, което е заплаха също и за поддържането на откритите горски пространства. Друга  заплаха е и незаконната употреба на отровни примамки за лисици и вълци, а също и поставянето на отрови за кучета в резултат на неформално решаване на съперничествоτο между овчари и ловци заради загубата на кучетата им. Интензивната употреба на горите и премахването на старите дървета заплашва местата за размножаване на грабливите птици и на други видове птици като кълвачите. В района има няколко ветрогенератора, но броят на планираните вятърни централи е многo голям и това е потенциално висок риск за грабливите птици и лешоядите.


Природозащитен статус
Този район е част от зоните под специална защита, обекти с обществена значимост и  орнитологично важните места в страната.

oak forest


Дъбови гори в Derio (WWF / Г. Azoridis,,


< Назад

Идентифициране на критични места от миграционния път на египетския лешояд през три континента

Идентифициране на критични места от миграционния път на египетския лешояд през три континента


Семинар, посветен на обмена на опит и добрите практики при отглеждането на затворено на египетски лешояди

Семинар, посветен на обмена на опит и добрите практики при отглеждането на затворено на египетски лешояди


Ученици в Гърция разгадаха загадката на скрития египетски лешояд

Ученици в Гърция разгадаха загадката на скрития египетски лешояд