Южен горски комплекс Евру

Специална защитена зона Нотио Дасико Симплегма Евру GR 1110009
 
Местоположение
Този район се намира в югоизточния край на Родопи планина с няколко села, които принадлежат към община Александруполис.

Notio mapЛандшафт и биоразнообразие
Характеризира се с ниски хълмове и нископланински райони, покрити с широколистни гори с дъбове, ясени, габъри и храстови формации. Преди 40 години  естествените многогодишни дъбови гори са залесени повторно с борови гори. Насажденията са били изгорени през 2009 г. и 2011 г., и оставени на тяхната естествена регенерация без нови залесявания. Южната част на района  включва естествена гора от стар черен бор, в близост до делтата на Еврос, която е важна област за гнездене и нощуване на грабливи птици.  Тук има една гнездящата двойка на Белоопашати орел, а заедно с двойката в Национален парк Дадя, представляват единствените две двойки в област Еврос. Над 45 Spotted Eagles се приютяват в гората от черен бор по време на зимуването им. В района има много скални стръмнини, като най-впечатляващо е  ждрелото на река Авантас.  В областта са регистрирани редки растителни видове като Eriolobus trilobatus, както и ендемични видове пеперуди.

Notio

Широколистни гори и характерни скални стръмнини WWF / G. Mercier)

Значение
Областта е важен екологичен коридор за грабливи птици и други бозайници между делтата на Еврос и гората Дадя. Тя  включва последните възвишения на Родопа планина до река Еврос, които са важен миграционен коридор за грабливите и водоплаващите птици. В източната част на областта е колонията от 13 двойки белоглави лешояди. Значими видове са: белоопашатият орел, скалният орел, царският орел, черният лешояд, белоглавият лешояд , Lesser-spotted Eagle, Spotted Eagle, Short-toed Eagle, Booted Eagle, Long-legged Buzzard, Eagle Owl and Black Stork и черният щъркел. Преди две в района се е наблюдавала  и територия, населявана от с египетски лешояд.

Поминък
Основната употреба на земята включва горското стопанскто, селското стопанство, животновъдството и минното дело. Горите са експлоатирани за дърва за огрев и индустриална дървесина. Животновъдството е намаляло, като в момента е съсредоточено около селата. Традиционното земеделие, характерно с нивите с малка площ, създава земеделска земя с висока степен на биологично разнообразие.

Notio Dasico

Характерна долина със стръмни скали (WWF / J. Gracia)
Заплахи
В следствие на интензивната употреба на горите,  широколистните гори са много млади и с малко стари дървета. Горите са гъсти, особено храстовите формации, поради намаляването на добитъка. Регистрирана е незаконна употреба на отровни примамки основно за лисици. През последното десетилетие в близост до колонията на белоглавия лешояд са разработени кариери за добив на строителен материал за пътища. Военната дейност е особено интензивна в този регион и натискът за изграждане в бъдеще на обширно поле за военни учения е много силен.

Природозащитен статус
Територията е част от мрежата на Специално защитени зони, и  "Орнитологично важни места” в страната.


< Назад

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди


Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя

Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя


Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани

Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани