Планината Дускон, Ореокастро, гората Меропи, долината Горму и езерата Делвинакиу

Планината Дускон, Ореокастро, гората Меропи, долината Горму и езерата Делвинакиу
Местни наименования: Ori Douskon, Oraiokastro, dasos Meropis, koilada Gormou kai limnes Delvinakiou

Местоположение
Хълмистата местност е разположена на Погони при Йоанина, на границите с Албания. Включва високата част на долината на река Каламас, гръцката част на планинската верига Дускон и планината Касидиарис.
 
Ландшафт и биоразнообразие
В района преобладават дъбови гори, редуващи се в сложна мозайка от горски и селскостопански екосистеми със зърнении бобови насаждения и пасища, както и реки с крайречна растителност, езера, временни и постоянни блата и влажни ливади. Планините Дускон и Касидиарис са покрити с обширни планински пасища, горски пасища с дъбове и стръмни склонове.

Значение
Това е важен район за видовете, размножаващи се в горските местообитания и за грабливите птици като Circaetus gallicus, Accipiter brevipes, Aquila pomarina, Aquila chrysaetos, Hieraaetus pennatus. В миналото областта е приютявала голяма популация на Neophron percnopterus (47 индивида в началото на 80-те години.)

Поминък
Основните човешки дейности са земеделие, животновъдство и горско стопанство.

Заплахи
Основните заплахи за най-значимите за областта видове включват незаконната употреба на отровни примамки, сечта и извозването на големи (стари, зрели)дървета, пресушаването и постепенното унищожаване на мочурливите местности, замърсяването, изоставянето на традиционните земеделски дейности, интензификацията на земеделието и незаконния лов.

Природозащитен статус
•    SPA: GR2130010 Oros Douskon, Oraiokastro, Dasos Meropis, Koilada Gormou, Limni Delvinakiou (17,410 ha, 49 %)
•    WR: Prosilio - Ronitsa (Delvinakiou) (2090 ha, 5 %)


< Назад

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди


Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя

Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя


Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани

Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани