Гората Дадя-Суфли

Местоположение
Националния парк Дадя-Лефкими-Суфли се намира в центъра на областта Еврос и периферията на Родопите. Състои се от ниски гористи хълмове с изобилие от малки долини и няколко земеделски земи. Той принадлежи към община Суфли.

Dadia map

Ландшафт и биоразнообразие
Гората  Дадя се намира в зона с ниска надморска височина (от 10 до 640 м н.в.) и доминиращата топографска особеност на парка е мрежата от ниски хълмове и вериги от хълмове, с преобладаване на умерено стръмни склонове, които са разделени от долини,  пресичани от  временни потоци.
В националният парк преобладават горските масиви. Над 70% от площта е покрита от дъбови и борови гори, смесени или самостоятелни. Останалата част от района е земеделска земя (15%), поляни (9%) и села / пътища (3%).
Мозайката от местообитания и слабата експлоатация на природните ресурси са допринесли за голямото  биоразнообразие на района, където се наблюдават уникални и редки видове флора фауна. През последните 20 години е регистриран и изследван  значителен брой  видове флора и фауна, който се състои от: около 360-400 вида растения, включително 25 орхидеи и 104 вида пеперуди. Тази статистика го нарежда сред 10-те основни райони за пеперуди в Гърция; 12 - 13 вида земноводни и 29 вида влечуги, т.е това е един от районите с най-многобройна популация на  влечуги в Европа. В областта са открити също така 60 до 65 вида бозайници, 24 от които са прилепи, като  повечето от тях са застрашени видове. Освен това са регистрирани поне 17 вида риби и най-малко 371 безгръбначни видове. Регистрирани са общо 203 вида птици (размножаващи се: 132), сред тях 36 дневни и 7 нощни хищни вида.


Значение
Грабливите птици са от особен интерес, не само заради големия брой на видовете, открити  в Националния парк и особено в рамките на зоната на проекта, но и заради големите популации на някои от тях.  В сравнение с други части на Гърция, се срещат  по-големи популации от Lesser Spotted Eagle and the Short-toed Eagle, докато популацията на черния лешояд представлява последната колония в Гърция и на Балканския полуостров през последните 2 десетилетия. В района се среща също така голяма популация от Черен щъркел.  Неотдавна националният парк Дадя стана убежище за популацията от Египетски лешояд  в Тракия, както и в цяла Гърция, въпреки че през последното десетилетие популацията е намаляла от 8-10 двойки до 4-5 двойки.

Dadia cliff


Характерен горски пейзаж (WWF / G. Azoridis)

Поминък
Основните местни дейности са земеделие, характеризиращо се с малки по площ ниви, отглеждане на животни на свободна паша, горско стопанство със селективнa сеч, екотуризъм и опазване на природата. Тези дейности влияят положително на състоянието на местообитанията и ландшафта. Обширните гори от стари дървета благоприятстват за гнезденето на грабливите птици, а  земеделските земи и пасищата - за изхранването им. И все пак  малкият брой на животновъди и земеделски производители не може да запази мозаичността на местообитанията на цялата площ на националния парк, с изключение на областите около няколкото села. Горските хищни видове преоблавават пред едрите грабливи птици, предпочитащи редките гори и пасища.

Dadia farmland


Традиционна земеделска земя около село Дадя (WWF / D. Skartsi)

Заплахи
Гъстите гори основно с борови дървета, са уязвими по отношение на горските пожари, които могат да бъдат много разрушителни, заради високите температури и сушата,  която преобладава през лятото. Въпреки че през последните 30 години броят на животновъдите се стабилизира, наскоро е регистрирано изоставяне на животновъдството, което се счита за една от най-големите заплахи в бъдеще. Някои от причините за изоставянето са застаряването на земеделските стопани, обезценяването на професията сред младите хора поради  трудностите и социалния стандарт на живот, както и ниските доходи на земеделските производители в миналото. Незаконната употреба на отровни примамки за контрол на лисици или за борба с на конкуренцията сред собствениците на ловни  и  овчарски кучета е заплаха, която периодично се появява от и засяга популациите на лешоядите и на едрите грабливи птици. Тази дейност е по-контролирана в границата на Националния парк, за разлика от в прилежащите региони.

Природозащитен статус
Гората е обявена за защитена местност през 1980 г. с две основни зони и буферна зона. През 2006 г. приридозащитния статус бе подобрен и гора Дадя  е обявена за Национален парк, като се запазва същата площ на  защитената местнос от 42,800 ха, в които 7,800 ха. са включени в строго защитена зона.

Dadia small farmlad

Земеделска земя с малка площ близо до село Дадя (WWF /B. Carcamo)

 

 

 


< Назад

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди


Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя

Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя


Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани

Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани