Антихаски планини и Метеора

Антихаски планини и Метеора
Национално име: Antichasia ori kai Meteora
 
Местоположение
 

Ландшафт и биоразнообразие
Районът се характеризира със залесени планини и хълмове с впечатляващите скалисти образувания (Метеора) и манастири, построени по върховете им. Включен е в списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Покрит е с обширни широколистни гори (предимно дъбови), области с храстова растителност, обширни обработваеми площи, пасища и крайречни гори в долините, които формират уникална мозайка от екосистеми. Областта е една от най-важните в Гърция за грабливите птици. Характерно за района е продължителното практикуване на екстензивно животновъдство и на дейности от първични сектор с ниска интензивност.
Значение
Този район е важен за размножаващите се грабливи птици и видовете вързани с горски и открити високопланински местообитания. Известен с това, че приютява най-голямата популация на Neophron percnopterus в Гърция. Други важни видове, размножаващи се в района са Ciconia nigra, Falco naumanni, Milvus migrans, Circaetus gallicus, Accipiter brevipes, Buteo rufinus, Aquila pomarina, Hieraaetus pennatus, Coracias garrulus.

Поминък
Човешките дейности включват горско стопанство, животновъдство, селско стопанство и отдих. Туризмът, както религиозен, така и културен (също така екотуризъм в последните години и алтернативен туризъм - предимно планинско катерене), представлява изключително важен източник на доходи, особено за град Каламбака.

Заплахи
Незаконната употреба на отровни примамки, закриването на незаконните бунища на Калампака и постепенното изоставяне на традиционната употреба на земята, най-вече постепенното намаляване на животновъдството и подобряването на хигиенните условия на животните, са допринесли за гибелта на популациите от египетски лешояд в района. Други сериозни заплахи, включват безконтролното практикуване на скално катерене, осветяването на скалните образувания на Метеора, свръхексплоатацията на повърхностните води на реките, замърсяването от бунището на Каламбака, интензивното стопанисване на горите и залесяването на земеделски земи. Допълнителни заплахи са изграждането на горски пътища, интензификацията на селското стопанство, минната дейност (добив на пясък, рудници) и незаконния лов.

Природозащитен статус
•    SPA: GR1440005 Potamos Pineios - Antichasia Ori (55,224 ha, 83 %)
•    SCI: GR1440003 Antichasia Ori - Meteora (60,625 ha, 91 %), GR1440002 Kerketio Oros (Koziakas) (50,431 ha, 5 %)
•    WR: Kotroni Gerakariou (1,892 ha, 3 %), Kanalaki (Kastrakiou - Vlachavas) (662 ha, 1 %), Arkoudorema - Plastiras (Spathadon) (593 ha, 0.9 %), Svoros - Petromagoula (’Ellinokastrou’ - Lioprasou) (1,165 ha, 0.1 %)
•    CHA: Koziakas (51,864 ha, 8 %)
•    WHS: Meteora (387 ha 0.6 %)


< Назад

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди


Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя

Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя


Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани

Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани