Провадийско - Роякско плато

Защитена зона „Провадийско-Роякско плато” (BG0002038)

Provadia
Снимка: Добромир Добрев

Местоположение
Провадийското и Роякското плата се намират в Източна България, между градовете Шумен и Провадия, като включват скалните масиви Невша - Венчан и Комунари.

Provadiisko-Royaksko plato map
Ландшафт и биоразнообразие
Половината от защитена зона (ЗЗ) „Провадйско-Роякско плато“ е заета от широколистни гори с чувствително преобладаване на дъб. Останалата площ е разпределена между обработваеми земи, пасища с храстова  растителност и разпръснати скални комплекси. Тук се срещат обикновена чесновница, бумка, кримски гущер, змия пясъчница, орел змияр,  малък орел, сърна, белка, дива свиня и др. В района на Провадийско-Роякското плато са установени 160 вида, от които 36 са включени в Червената книга на България, а 68 са от европейско природозащитно значение.
Значимост
Провадийско-Роякското плато е едно от петте най-важни места в страната за опазването на египетския лешояд и синявицата. В долината на река Провадийска често спират за пренощуване и хранене десетки хиляди щъркели и грабливи птици по време на миграция.
Поминък
Земеделие и горско-стопански дейности.
Заплахи
Мястото е чувствително към човешките дейности, причиняващи безпокойство на птиците: алпинизъм, делта- и парапланеризъм, туризъм.  Бракониерството и иманярството, урбанизацията на района, намеренията за изграждането на ветроенергийни паркове са основните причини за загуба на ценни местообитания.
Природозащитен статус
В Провадийско-Роякското плато има 4 защитени територии (обхващат 0,3% от теритоирята му) обявени за опазване на гнездови находища на застрашени видове птици, характерен ланшафт и стари дъбови гори. През 1997 г. територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.


< Назад

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди


Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя

Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя


Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани

Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани