Мост Арда

Защитена зона „Мост Арда” (BG0002071)

arda
Местоположение
Защитена зона „Мост Арда” се намира в Източните Родопи, част от долината на река Арда между язовирите „Студен кладенец” и „Ивайловград”. Поречието между село Рабово и град Маджарово, заедно с гористите планински склонове и скални масиви на Иранов рид, оформят границите на зоната.

Most Arda map 

Ландшафт и биоразнообразие
Най-голяма площ тук заемат широколистните сухолюбиви гори, земеделските земи, тревни и храстови съобщества примесени със средиземноморски растения като червена хвойна, глог и жасмин. От по-интересните видове животни могат да се наблюдават южен гребенест тритон, горска дългокрака жаба, ивичест и македонски гущер, голям стрелец, шипобедрена и шипоопашата костенурка, сърна, белка, горски сънливец, дива котка, лисица, прилепи и др.
От 142 вида птици 31 са включени в Червената книга на България, а 65 са от европейско природозащитно значение. “Мост Арда” е място важно за опазването на южни и топлолюбиви видове като испанското каменарче, големият маслинов присмехулник, белочелата сврачка и др.
Значение
Тази защитена зона е от голямо значение за опазването на лешоядните птици.  Тя е едно от малкото места в България, които са от световно значение за опазването на черния и египетския лешояд.

arda 
Снимка: Калоян Христов

Поминък
Земеделие, горско-стопански дейности.
Заплахи
Защитена зона „Мост Арда” е район, който е силно зависим от човешките дейности. Намаляването на традиционното животновъдство, както и на едрите диви животни ограничава възможностите на лешоядите да намират естествена храна.  Бракониерството, пожарите, използването на отрови, опасните електроразпределителни мрежи и незаконната сеч допълват картината със заплахите за дивата природа. Сериозни проблеми от последните години са разораването на пасищата и инвестиционни проекти, свързани с добив на злато и ветроенергийни паркове. 
Природозащитен статус
Понастоящем 11 % от територията са поставени под законова защита съгласно Закона за защитените територии. В границите на мястото се включват три защитени местности  и две природни забележителности, обявени с цел опазване на скални образувания и характерен ландшафт.  През 2005 г. територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.


< Назад

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди


Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя

Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя


Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани

Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани