Маджарово

Защитена зона „Маджарово” (BG0002014)

madjarovo
Местоположение

Защитена зона (ЗЗ) „Маджарово“ обхваща част от дълбока, тясна долина на река Арда, заобиколена от планински склонове и скални масиви. Мястото е разположено в Източните Родопи между село Бориславци и град Маджарово.

Madzharovo map
Ландшафт и биоразнообразие
Разнообразният релеф от скални комплекси, каменисти сипеи и почвена покривка обуславят развитието на мозайка от дървесна, храстова и тревиста растителност. Селскостопанските земи са разположени главно по високите части на долината. Тук се срещат кафява крастава жаба, змия червейница, турска боа, шипобедрена и шипоопашата костенурки, пъстър скален дрозд, скална зидарка, сокол скитник, дива котка, заек, вълк, дива свиня и др.
 На територията Маджарово са установени 174 вида птици, от които 40 са включени в Червената книга на България, а 78 са от европейско природозащитно значение. 
Значимост
Мястото е от световно значение като представителен район за Средиземноморския биом. Тук се намира една от двете колонии на белоглавия лешояд в България. Маджарово е едно от най-важните места в страната за опазването на грабливите птици и специално за световно застрашения египетски лешояд.

madzharovo
Снимка: Torsten Prohl

Поминък
До началото на 90-те години на миналия век района на град Маджарово се е характеризирал с развита минна промишленост. Сега хората разчитат на животновъдство и слабо застъпено земеделие. Голям потенциал дава туризмът, свързан с наблюдение на дивата природа.
Заплахи
Поради обезлюдяването в района намалява броя на екстензивно отглежданите домашни животни. Вследствие от това има намален хранителен ресурс за лешоядните птици, обрасване на пасища и загуба на биоразнообраие. Други проблеми са бракониерството, възможното безпокойството на птици през размножителния сезон, пожари, инвестиционни намерения за малки водноелектрически централи и вятърни генератори.
Природозащитен статус
Около 7% от територията на Маджарово е поставена под законова защита съгласно националното законодателство. Защитената местност “Патронка” е обявена за опазване на колонията белоглави лешояди. През 1997 г. територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.


< Назад

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди


Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя

Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя


Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани

Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани