Ломовете

Защитена зона „Ломовете” (BG0002025)

Lomovete
Снимка: Добромир Добрев

Местоположение
Защитена зона (ЗЗ) „Ломовете“ е  разположена в северозападната част на Лудогорието, на 20 км югоизточно от град Русе между селата Иваново, Пепелина, Кривня и Сваленик.

Rusenski Lom map 
Ландшафт и биоразнообразие
Защитена зона (ЗЗ) „Ломовете“ обхваща комплекс от дълбоко врязани в равнината каньони с характерни отвесни варовикови стени по дължината на меандрите на река Русенски Лом и притоците й. Основни местообитания са горските и широко разпространените храсталаци от келяв габър, драка и люляк на места с ливадни и тревни съобщества. По  долината, главно около селищата има селскостопански площи.
Тук се срещат пъстър смок, медянка, червен ангъч, синявица, пъстър пор, видра, благороден елен, 24 вида прилепи и др. В района на Ломовете са установени 149 вида птици, от които 37 са включени в Червената книга на България, а 59 са от европейско природозащитно значение.
Значимост
Зоната е ценна поради европейското си значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни. Мястото е едно от най-важните в страната за опазването на египетския лешояд и други защитени видове птици.
Поминък
Земеделие горско стопански дейности.
Заплахи
Територията е чувствителна към дейности, причиняващи безпокойство на видовете птици гнездящи по скалите. Скално катерене, делта- и парапланеризъм, иманярство, 
бракониерство, продължаващото застрояване на територията, разораването на пасищата и ливадите са основните причини за загубата на ценни за птиците местообитания.
Природозащитен статус
Около 16% от „Ломовете“ са под законова защита съгласно националното природозащитно законодателство. Голямо е значението на природен парк “Русенски Лом”, обявен за опазване на уникален равнинен каньон и застрашени растителни и животински видове. През 1989 година територията става  Орнитологично важно място.


< Назад

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди


Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя

Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя


Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани

Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани