Крумовица

Защитена зона „Крумовица” (BG0002012)

Krumovica

Снимка: Волен Аркумарев
Местоположение
Защитена зона (ЗЗ) „Крумовица“ се намира в Южна България и обхваща долини в средното течение на река Крумовица, заедно с река Дюшун дере и прилежащите към тях възвишения и склонове на Източните Родопи. Мястото обхваща землищата на селата Горна Кула и Чал.

Krumovitsa map 
Ландшафт и биоразнообразие
Речните брегове са с  крайбрежна дървесна растителност от тополи, върби, черна елша и изобилна храстова растителност (къпина и шипка). На отделни места има стари дъбови гори и обработваеми площи. Тук се срещат тънък стрелец, змия червейница, шипобедрена и шипоопашата костенурки, скална зидарка, испанско каменарче, черния щъркел, малък орел, вълк, дива свиня, сърна и др.
В района на Крумовица са установени 136 вида птици, от които 26 са включени в Червената книга на България, а 64 са от европейско природозащитно значение.
Значимост
Мястото е от световно значение като представителен район за Средиземноморския биом и е  една от най-важните зони за опазването на световно застрашените  черен и египетски лешояд.
Поминък
Земеделие, горско стопански дейности и (екстензивно) животновъдство.
Заплахи
Намаляването на отглежданите домашни животни вследствие обезлюдяването на района, както и на намаляването на умрелите в природата животни ограничава значително възможностите на лешоядите да намират естествена храна. Пожари, бракониерство, отровни примамки, електроразпределителни мрежи и нещадящи природата инвестиционни проекти застрашават биоразнообразието на района.
Природозащитен статус
На територията на ЗЗ „Крумовица“ и има две малки природнизабележителности, обявени за опазване на ландшафти. През 1997 г. територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.


< Назад

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди


Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя

Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя


Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани

Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани