Котленска планина

Защитена зона „Котленска планина” (BG0002029)

Kotlenska 

Снимка: Добромир Добрев

Местоположение
Котленска планина се намира в централния дял на Източна Cтара планина. Границите й се определят от реките Тича на север до вливането й в язовир Тича, Стара река на запад и Луда Камчия на юг. На изток достига до Върбишкия проход.

 

Kotlenska map
Ландшафт и биоразнообразие
Силно пресечен терен. От главното било на планината към долините на реките Тича и Луда Камчия се спускат ясно оформени била със стръмни склонове Около две трети от територията на планината е покрита с широколистни гори, а останалата част е заета от открити пространства, използвани за пасища и селскостопански земи. По високите части на планината се срещат варовикови скали и карстови образувания. Тук се срещат дъждовник, усойница, малък креслив орел, лещарка, полубеловрата мухоловка, вълк, лисица, язовец и др. На територията на Котленска планина са установени 182 вида птици, от които 51 са включени в Червената книга на България, а 81 са от европейско природозащитно значение.
Значимост
Зоната е ценна поради европейското си значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни. Това е място от  световно значение за гнезденето на ливадния дърдавец.  През Котленска планина преминава най-западната част на черноморския прелетен път Via Pontica, където ежегодно преминават над 3000 грабливи птици. Територията е важна за опазването на световно застрашения египетски лешояд.
Поминък
Районът е сравнително слабо населен, главно по периферията, в долините на реките. Основен поминък са горско стопанство и земеделие.
Заплахи
Местообитанията в Котленската планина са чувствителни към човешки дейности, свързани с управление на горите и поддържане на ливадите и пасищата. Туризма и селищата са до голяма степен локализирани и не оказват значително въздействие на територията като цяло. Проблем представляват бракониерството, алпинизма, делта- и парапланеризъма.  
Природозащитен статус
В Котленската планина има 24 защитени територии, които обхващат едва 1.3% от територията й. Те са обявени за опазване на характерен ланшафт, първични букови гори, редки грабливи птици и уникален карстов ланшафт. През 1997 г. територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.


< Назад

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди


Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя

Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя


Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани

Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани