Камчийска планина

Защитена зона „Камчийска планина” (BG0002044)

kamchiiska
Снимка: Добромир Добрев

Местоположение
Камчийска планина формира северната част на крайморския дял на Стара планина. На изток граничи с Черно море, на север, запад и юг  достига до долината на река Камчия, река Луда Камчия и седловината, отделяща я от Еминската планина.
Ландшафт и биоразнообразие

Kamchiiska map
Основните местообитания са горските, представени от дъбови, букови гори и смесени широколистни гори.  Обработваеми земи и ливади са разпръснати около населените места. Разпръснато разположени скални масиви се намират главно в западната част на планината. Животинският свят тук е представен от дъждовник, усойница, орел рибар, полубеловрата мухоловка, сив кълвач, лисица, чакал,  мечка, благороден елен и др. В района на Камчийска планина са установени 189 вида, от които 47 са включени в Червената книга на България, а 81 са от европейско природозащитно значение.
Значимост
Зоната е ценна поради значението й за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни. Камчийска планина е разположена на прелетния път Via Pontica и има международно значение като типично място с тесен фронт на миграция за прелитащите над нея реещи се птици – щъркели, пеликани и грабливи птици. Зоната е от значение за опазването на световно застрашения египетски лешояд.
Поминък
Горско стопанство и земеделие.

kamchiiska
Снимка: Добромир Добрев

Заплахи
Поради наличието на селища и развита инфраструктура, значителни части от Камчийска планина са лесно достъпни за хората. Горите са застрашени от интензивните горско-стопански дейности и неустойчивото им управление. Електроразпределителните мрежи, преизпасването на пасищата,  урбанизацията, разораването на  ливадите са основната причина за унищожаването на тези местообитания. Допълнителни проблеми са незаконните сметища, кариерите за добив на пясък и камъни, иманярството, бракониерството, делтапланеризмът.  Развитието на туризма през последното десетилетие доведе до безконтролно и бързо застрояване на бреговата ивица и загуба на крайбрежни местообитания. Особено опасни за мигриращите птици са плановете за изграждане на ветроенергийни паркове.
Природозащитен статус
В Камчийска планина има 7 защитени територии (обхващащи само 0,5%) обявени за  опазване на смесени дъбови гори и скални ландшафти. През 1997 г. територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.


< Назад

Идентифициране на критични места от миграционния път на египетския лешояд през три континента

Идентифициране на критични места от миграционния път на египетския лешояд през три континента


Семинар, посветен на обмена на опит и добрите практики при отглеждането на затворено на египетски лешояди

Семинар, посветен на обмена на опит и добрите практики при отглеждането на затворено на египетски лешояди


Ученици в Гърция разгадаха загадката на скрития египетски лешояд

Ученици в Гърция разгадаха загадката на скрития египетски лешояд