Добростан

Защитена зона „Добростан” (BG0002073)

dobrostan
Снимка: Волен Аркумарев

Местоположение
Защитена зона (ЗЗ) „Добростан“ се намира в Западни Родопи, Южна България. Носи името на едноименния планински рид и обхваща съседни такива - Белочерковски, Черни, Чуката и Кръстова гора.

Dobrostan map
Ландшафт и биоразнообразие
Добростан е средно и високопланинска територия със сложен релеф, прорязан от речни долини. Най-голяма площ от територията заемат горските местообитания предимно от широколистни, иглолистни, смесени гори следвани от храстовите съобщества, пасища и ливади. Тук се срещат жълтокоремна бумка, степен гущер, слепок, черен кълвач, благороден елен, мечка, вълк и др. В Добростан са установени 149 вида птици, от които 28 са включени в Червената книга на България, а 60 са от европейско природозащитно значение. 
Значимост
Зоната е ценна поради европейското си значение за опазването на редки и застрашени
местообитания, растения и животни като  египетския лешояд, скалния орел,  лещарката, глухаря, белогърбия кълвач и др. 
Поминък
Горско стопанство, животновъдство, туризъм.

Dobrostan
Снимка: Волен Аркумарев

Заплахи
В района се извършват горско-стопански и земеделски дейности, туризъм и др. Интензивните сечи в старите гори, разораването на пасища и ливади, умишлените палежи, залесяването с нетипични за района видове, почвената ерозия, използването на отдалечените пасища непълноценно, изграждането на малки ВЕЦ,  движението с моторни превозни средства извън пътищата (включително и офроуд) са само част от реално съществуващите проблеми.
Природозащитен статус
В границите на Добростан са включени 14 защитени територии. Те обхващат само 4.3% от зоната и са обявени с цел опазване на ландшафти, иглолистни гори, скални образувания или местообитания на редки растителни и животински видове. Резерватът “Червената стена е обявен през 1962 г., през 1977 г. е обявен от UNESCO (по програмата “Човек и биосфера”) за биосферен резерват. През 2005 година територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.


< Назад

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди


Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя

Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя


Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани

Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани