Информационни табели

Проектните Натура 2000 зони, в които основно работи проекта, предлагат важни гнездови и хранителни местообитания за египетския лешояд. Във всички целеви зони ще бъдат поставени информационни табели, които да осведомяват широката общественост и местните общости за програмата LIFE+ и изпълнението на настоящия проект, за мрежата Натура 2000 и защо тези места са толкова важни за опазване на биологичното разнообразие и в частност на египетския лешояд.


< Назад

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди


Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя

Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя


Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани

Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани