Информационни табели

Проектните Натура 2000 зони, в които основно работи проекта, предлагат важни гнездови и хранителни местообитания за египетския лешояд. Във всички целеви зони ще бъдат поставени информационни табели, които да осведомяват широката общественост и местните общости за програмата LIFE+ и изпълнението на настоящия проект, за мрежата Натура 2000 и защо тези места са толкова важни за опазване на биологичното разнообразие и в частност на египетския лешояд.


< Назад

Двойката египетски лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани има яйце!

Двойката египетски лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани има яйце!


Испания подари на природата на България египетски лешояд!

Испания подари на природата на България египетски лешояд!


Египетските лешояди в Тракия имат своите верни защитници

Египетските лешояди в Тракия имат своите верни защитници