За проекта Нова надежда за египетския лешояд

small.jpgИме на проекта:

Опазване на египетския лешояд по миграционния му път, LIFE16 NAT/BG/000874

 

Кратко име:

Нова надежда за египетския лешояд

 

Цел на проекта:

 

Опазване на най-източната популация на египетския лешояд (Neophron percnopterus) в Европа, чрез прилагане на спешни природозащитни мерки за елиминиране на най-сериозните известни заплахи за вида в гнездовите му територии и по пътя на миграция. Целите на проекта са в съответствие с най-актуалния стратегически документ за опазване на вида: Планът за опазване на Балканската и Централноазиатската популации на египетския лешояд по пътя им на миграция (EVFAP), който е ключов компонент от Многовидовия план за опазване на лешоядите в Африка и Евразия (Vulture MsAP). Трите основни направления на работа по проекта са:

1. Понижаване на смъртността при възрастните птици чрез:

• Редуциране броя на смъртните случаи, причинени от преднамерено или случайно отравяне, токови удари и сблъсък с енергийна инфраструктура в гнездовите територии на вида;

• Елиминиране на ограничителния фактор липса на безопасна храна в гнездовите територии;

• Смекчаване на заплахите по миграционния път – намаляване на смъртните случаи в резултат на отравяне, бракониерство, токови удари на местата със струпване и с тесен фронт на миграция.

2. Прилагане на целенасочена пилотна програма за въвеждане в природата на птици, размножени на затворено, с цел подсилване на Балканската гнездова популация и подпомагане по-бързото й възстановяване;

3. Повишаване на осведомеността и подкрепата за опазването на египетския лешояд чрез ангажиране на съответните заинтересовани страни.

 

Дейности:

 

Първата основна цел, свързана с понижаване на смъртността при възрастните птици, включва:

• Проучване на въздействието на селскостопанските препарати и идентифициране на опасните за лешоядите ветеринарномедицински продукти, както и тяхната употреба, с цел изготвяне на адекватна природозащитна стратегия за смекчаване на вредния ефект от тях;

• Лобиране за осигуряване на подходящи промени в законодателството, отнасящи се до употребата на опасни пестициди и ветеринарномедицински продукти;

• Разработване на местни планове за действие срещу отровите в дивата природа;

• Изпробване на алтернативни методи за намаляване на конфликта между хората и дивите животни, който има отрицателно влияние и върху популацията на египетските лешояди;

• Създаване на пан-балканска мрежа от заинтересовани страни в борбата срещу отровите в дивата природа;

• Оценяване на размера на загубите в популациите на египетските лешояди, причинени в следствие на отравяне, електрически удари и бракониерство по протежение на миграционния път;

• Създаване на контролирани местни екарисажи за отпадъци с животински произход на ключови места за подпомагане на скитащи птици;

• Намиране на алтернативи при използването на стрихнин или други отрови в борбата срещу бяса в места на струпване на египетски лешояди в  зимовищата в Африка;

• Понижаване на смъртността на египетски лешояди, причинена от енергийна инфраструктура (сблъсъци с вятърни турбини и токови удари) по миграционния път;

• Развитие на местен капацитет за борба с незаконното убиване и трафик на птици по миграционния път.


Втората основна цел е да се подпомогне възстановяването на балканската популация на вида, чрез специфично пригодена стратегия за повторно въвеждане на птици в природата, която включва:


• Създаване на ядро от  египетски лешояди с Балкански произход, което се отглежда и размножава на затворено и което да осигури генетичен фонд и ресурс за подсилване на гнездящата популация в България и Гърция;

• Разработване и пилотно тестване на Балканска стратегия за повторно въвеждане на египетски лешояди в природата.


Третото направление от дейности има за цел да повиши осведомеността и подкрепата за опазването на египетския лешояд чрез ангажиране на съответните заинтересовани страни. Разработването на концепцията за тези дейности ще се основава на резултатите от етнографско изследване и ще се направлява от комуникационна стратегия и целеви кампании. В това направление ще съдействат и резултатите от изследване за нивото на осведоменост и нагласите на заинтересованите страни в някои ключови за вида зони. Предвиждат се две големи международни кампании:

• „Километър за египетския лешояд“: кампания, посветена на основните заплахи за вида, насочена към местните общности и широката общественост по пътя на миграция на вида;

• „Полети с лешояда“- кампания за ангажиране на бъдещи поддръжници.


Допълнителни усилия за комуникация ще бъдат насочени към:

• Повишаване на съпричастността и ангажираността на общността чрез създаване на местни поддръжници;
• Осигуряване на национално и международно медийно отразяване на проекта;
• Международно сътрудничество с експерти по пътя на миграция на вида за популяризиране на нуждата от неговото опазване;
• Създаване на интерактивен уебсайт, информационни табели, печатни комуникационни материали.

Осигуряване на адекватно управление на проекта, мониторинг и и изготвяне на доклади чрез:

• Ефективен екип и Надзорен съвет на проекта;
• Техническо и финансово отчитане;
• Мониторинг на въздействието на дейностите по проекта върху целевия вид и природозащитния статус на проектните зони;
• Оценка на социално-икономическото въздействие на дейностите по проекта върху местната икономика и населението;
• Оценка на въздействието на проекта върху функционирането на екосистемите.

 

Очаквани резултати:

• Дивата природа: 15% увеличение на целевата популация на египетския лешояд, както и благоприятен ефект за популациите на други хищни птици извън ЕС (Турция, Централна Азия и Африка).
• Заетост: създадени работни позиции (20% увеличение на ниво бенефициенти) и изграден капацитет у заинтересованите страни.
• Комуникация: повишаване на информираността на 140 000 000 души на три континента.Продължителност:

5.5 години (1.7.2017-31.12.2022)

 

Целеви райони:

 • Балканите: България, Гърция, Македония и Албания
 • Средния Изток: Турция, Сирия, Ливан, Йордания, Саудитска Арабия, Египет
 • Африка: Етиопия, Нигер, Нигерия и Чад

 Партньори:

Координиращ бенефициент: Българско дружество за защита на птиците

Асоциирани бенефициенти:

 1. Гръцко орнитологично дружество/ BirdLife Гърция
 2. WWF Гърция
 3. Кралско дружество за защита на птиците (RSPB)
 4. Асоциация Природа / BirdLife Турция (DD)
 5. BirdLifе за Близкия Изток
 6. BirdLife Африка
 7. Орнитологичния изследователски институт „А. П. Левентис” (APLORI)
 8. Меморандума за мигриращите хищни птици в Африка и Евразия (CMS/RaptorsMoU)
 9. Зелени Балкани

 

Финансиране:

5,848,458 €, от които 4,386,343 € осигурени от програма LIFE на Европейската комисия.

 

Website: www.LifeNeophron.eu

 

Информация за предишния LIFE проект "Помощ за египетския лешояд" може да бъде намерена тук.


< Назад

Първи данни от теренните проучвания на популацията на египетския лешояд в Нигер

Първи данни от теренните проучвания на популацията на египетския лешояд в Нигер


Идентифициране на критични места от миграционния път на египетския лешояд през три континента

Идентифициране на критични места от миграционния път на египетския лешояд през три континента


Семинар, посветен на обмена на опит и добрите практики при отглеждането на затворено на египетски лешояди

Семинар, посветен на обмена на опит и добрите практики при отглеждането на затворено на египетски лешояди